ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่  ๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

สรุปเรื่อง

               ด้วยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ  
ที่เรียนครบตามหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียน               

ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ ที่เรียนครบตามหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว           

จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณา ดังนี้

      - ระดับปริญญาตรี  จำนวน ๓๐ ราย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๑๑

ราย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

จำนวน

ราย

                   - ระดับบัณฑิตศึกษา

- ระดับปริญญาโท แผน ก จำนวน ๓ ราย  แผน ข จำนวน ๑ ราย

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

(หลักสูตรและการสอน)

แผน ก

จำนวน

ราย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(สิ่งแวดล้อมศึกษา)

แผน ก

จำนวน

ราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(บริหารธุรกิจ)

แผน ข

จำนวน

ราย

- ระดับปริญญาเอก จำนวน ๓ ราย

 

 

 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต          

(รัฐประศาสนศาสตร์)     

แบบ ๑.๑

จำนวน

ราย

 

แบบ ๒.๑

จำนวน

ราย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(สิ่งแวดล้อมศึกษา)

แบบ ๑.๑

จำนวน

ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติผลตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

      ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙

      ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................