ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่  ๕.๓  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

สรุปเรื่อง

                ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีความประสงค์ขอปรังปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน

ตลอดจนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ซึ่งหลักสูตรได้ดำเนินการมาครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จึงขอเสนอแบบเสนอ

ขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

               ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)          

               ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                   สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

                ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่เสนอ

                ๑.  เพื่อพิจารณา

                ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………………………………………………………………………………………………………….………..

......................................………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………………………………………………………………………………………………………….………..