ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๘ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศทั้งกล่าว
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการมีมติให้ปรับแก้ และนำกลับมาเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการใหม่ ในคราวถัดไป บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับแก้
(ร่าง) ประกาศดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ ฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารายละเอียดดังแนบ  

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................