ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การให้อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

เพื่อให้การอนุมัติอนุปริญญาบัตรแก่หลักสูตรอนุปริญญาและนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๖๒.๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศทั้งกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการมีมติให้ปรับแก้ และนำกลับมาเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการใหม่
ในคราวถัดไป บัดนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ปรับแก้
(ร่าง) ประกาศดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว สำนักฯ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ ฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารายละเอียดดังแนบ  

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

      .  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

      ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

      ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

       ๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒          

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................