ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร/เปิดหลักสูตรใหม่

สรุปเรื่อง

๕.๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เนื่องด้วยหลักสูตรได้ดำเนินการครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๔.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง)

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอแบบเสนอขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง) เนื่องจากสถานการณ์ของนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร
มีจำนวนลดลง ทำให้ต้องมีการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจากการสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพบว่า ผู้เรียนสายอาชีวะศึกษามีความต้องการและความสนใจในการประกอบอาชีพนักบริหาร ดังนั้น
คณะวิทยาการจัดการจึงขอเสนอแบบเสนอขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอ
แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘       

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................