ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๒ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

สรุปเรื่อง  

๕.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

 ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรับชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

                         ๕.๒.๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)ป็นการปรับปรุงโดยปรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู
ตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)ป็นการปรับปรุงโดยปรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู
ตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)ป็นการปรับปรุงโดยปรับชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกและกลุ่มวิชาเอกเลือก เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)ป็นการปรับปรุงโดยปรับชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย ครอบคุลมสมรรถนะของผู้เรียน และสอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)   และให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่
๑๐/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)ป็นการปรับปรุงโดยปรับชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร๔ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)ป็นการปรับคำอธิบายรายวิชา ECN317 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม
๒๕๖๓ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)ป็นการปรับชื่อวิชาและคำอธิบายราบวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๑๐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)ป็นการปรับปรุงโดยปรับคำอธิบายรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๑๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับรายชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๑๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๑๓ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

    ๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔)

๖. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒ บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................