ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๙ รายงานผลการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว

สรุปเรื่อง  

               ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการจัดการศึกษา รายละเอียด ดังนี้

               ๑. ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

      ๑.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

            ผลการประเมินระดับ “ต้องปรับปรุง”

      ๑.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

            ผลการประเมินระดับ “ต้องปรับปรุง”

      ๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช      

            และแขนงวิชาสัตวศาสตร์

            ผลการประเมินระดับ “ต้องปรับปรุง”

๒. ผลการประเมินการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ ภาพรวมคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๙ (ระดับพอใช้)

             ๓. จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ทั้งหมด ๒๑๔ คน แบ่งเป็นปริญญาตรีจันทร์-ศุกร์ จำนวน ๗๘ คน ปริญญาตรีเสาร์-อาทิตย์ จำนวน ๑๓๖ คน

             จึงขอเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ        

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

               ๑.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘

ประเด็นที่เสนอ

๑.  เพื่อพิจารณา

๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................