ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๘ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการรับนักศึกษาพิการ

สรุปเรื่อง  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ           

พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ  

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการรับนักศึกษาพิการ ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

               ๑.  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๘/ว ๑๔๘๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

               ๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ประเด็นที่เสนอ

๑.  เพื่อพิจารณา

๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................