ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๕.๖ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง  

ด้วยคณะวิทยาการจัดการได้ปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ผ่านการตรวจรูปแบบจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

 คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นสมควรนำเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

                ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเด็นที่เสนอ

๑.  เพื่อพิจารณา

๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................