ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่  ๕.๓  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

สรุปเรื่อง

                ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความประสงค์ขอปรังปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQF) ซึ่งหลักสูตรได้ดำเนินการมาครบรอบระยะเวลาของหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร ดังนี้

               ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต             สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

                ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่เสนอ

                ๑.  เพื่อพิจารณา

                ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………

…………………………………………………………………………………………………..…………..………….…....................................................................................................................................................................................................................................……………

…………………………………………………………………………………………………..…………..………….….....................................................................................................................................................................................................................................……………