ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่  ๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

สรุปเรื่อง

               ด้วยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ  
ที่เรียนครบตามหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียน  

ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ ที่เรียนครบตามหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณา ดังนี้

      - ระดับปริญญาตรี  จำนวน ๓๐ ราย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัฒฑิต

จำนวน

ราย

                   - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

จำนวน

๑๓๒

ราย

               - ระดับบัณฑิตศึกษา

- ระดับปริญญาโท แผน ก จำนวน ๓ ราย แผน ข จำนวน ๒ ราย

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

แผน ก

จำนวน

ราย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

แผน ก

จำนวน

ราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

แผน ข

จำนวน

ราย

           - ระดับปริญญาเอก จำนวน ๓ ราย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

แบบ ๑.๑

จำนวน

ราย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

แบบ ๑.๑

จำนวน

ราย

(นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร)

 

 

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

แบบ ๒.๑

จำนวน

ราย

 

 

 

              

 

 

 

 

 

จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติผลตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

      ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙

      ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๑

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................