ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่  ๕.๘  กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง

               ด้วยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณากำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

จึงเห็นสมควรนำเสนอกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ดังนี้              

กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์)  

 

(ร่าง) กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์)  ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๒

 

(ร่าง) กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๒

 

(ร่าง) กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์) ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒

กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์

 

(ร่าง) กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่  /๒๕๖๒

 

(ร่าง) กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่  /๒๕๖๒

 

(ร่าง) กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................