ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๕  กรอบวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

   

สรุปเรื่อง  

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำกรอบการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้นำประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเป็นกรอบแนวทางในการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

ของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเสนอกรอบการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา       

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

              ๑. ยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)                       

               ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

               ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................