ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔  การเสนอรายวิชา UBI การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ (Pre-Entrepreneurship) ของานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ (UBI)

   

สรุปเรื่อง  

ด้วยงานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ (UBI) สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พัฒนารายวิชา UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ (Pre-Entrepreneur) เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียน 

ให้เหมาะสมกับสาขาวิชา เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้ จึงขอเสนอคำอธิบายรายวิชาและรายละเอียดต่างๆ ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................