ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๓  แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่

   

สรุปเรื่อง  

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปิดหลักสูตรใหม่ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีมติให้เตรียมความพร้อมด้านศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๕ คน และผลงานวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ในการนี้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินการและมีความพร้อมด้านศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จึงขอเสนอแบบเสนอขอเปิดหลักสูตรจำนวน ๑ ดังนี้

               ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพและความงาม       

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

                ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

 ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................