ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่  ๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

สรุปเรื่อง

               ด้วยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษาเต็มเวลาจันทร์ – ศุกร์ และนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์

ที่เรียนครบตามหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณา ดังนี้

      - ระดับปริญญาตรี  จำนวน ๑๔๘ ราย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๓๓

ราย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๒๗

ราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

จำนวน

๔๒

ราย

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

จำนวน

๑๕

ราย

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๑๑

ราย

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

               - ระดับบัณฑิตศึกษา

- ระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ จำนวน ๒ ราย  แบบ ๒.๑ จำนวน ๓ ราย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(รัฐประศาสนศาสตร์)

แบบ ๒.๑

จำนวน

ราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

(การบริหารธุรกิจ)

แบบ ๒.๑

จำนวน

ราย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(สิ่งแวดล้อมศึกษา)

แบบ ๑.๑

จำนวน

ราย

 

 

 

              

 

 

 

จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติผลตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

      ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

      ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................