ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔  แบบเสนอขอปิดหลักสูตรและปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ ๒๕๖๐

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอขอปิดหลักสูตรและปรับลดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาเข้าศึกษา

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดติดต่อกัน ๒ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓) และหลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาคงเหลือตลอดหลักสูตร จำนวน ๒ ราย เพื่อให้การบริหารงานหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ “หลักสูตรจะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่มีนักศึกษาอยู่” ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ ๒๕๖๐ จึงขอปิดหลักสูตรและปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม ๕ คน เหลือ ๑ คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอเสนอแบบเสนอขอปิดหลักสูตรและปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เดิม

ใหม่

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  วงศ์แสวง

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ  แก้วนุช

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โยธิน  กัลยาเลิศ

๔. อาจารย์ ดร.นพมาศ  ประทุมสูตร

๕. อาจารย์ ดร.วิชัย  กองศรี

๑. อาจารย์ ดร.วิชัย  กองศรี

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย    

๔. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒ บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐  

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................