ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่  ๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

สรุปเรื่อง

               ด้วยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษาเต็มเวลาจันทร์ – ศุกร์ และนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์

ที่เรียนครบตามหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณา ดังนี้

      - ระดับปริญญาตรี  จำนวน ๑๒๕ ราย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๑๒

ราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

จำนวน

๒๗

ราย

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

จำนวน

๒๒

ราย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๔๘

ราย

               - ระดับบัณฑิตศึกษา

- ระดับปริญญาโท แผน ก จำนวน ๒ ราย  แผน ข จำนวน ๖ ราย

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

(การบริหารการศึกษา)

แผน ก

จำนวน

ราย

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

(หลักสูตรและการสอน)

แผน ก

จำนวน

ราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(บริหารธุรกิจ)

แผน ข

จำนวน

ราย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

(รัฐประศาสนศาสตร์)

แผน ข

จำนวน

ราย

- ระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ จำนวน ๑ ราย  แบบ ๒.๑ จำนวน ๒ ราย

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(การบริหารการศึกษา)

แบบ ๒.๑

จำนวน

ราย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(รัฐประศาสนศาสตร์)

แบบ ๑.๑

จำนวน

ราย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(หลักสูตรและการสอน)

แบบ ๒.๑

จำนวน

ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติผลตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

      ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

      ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................