ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๕  แบบเสนอขอปิดหลักสูตรและปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอขอปิดหลักสูตรและปรับลดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากหลักสูตรมีจำนวนผู้สนใจเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และหลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาคงเหลือตลอดหลักสูตร จำนวน ๗ ราย  เพื่อให้การบริหารงานหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ “หลักสูตรจะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่มีนักศึกษาอยู่” ดังนั้น หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอปรับลดอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม ๕ คน เหลือ ๑ คน ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงขอเสนอแบบเสนอขอปิดหลักสูตรและปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เดิม

ใหม่

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ จันทะเสนา

๒. รองศาสตราจารย์วรุณี เชาวน์สุขุม

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภา ไสยสมบัติ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภา ไสยสมบัติ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย              

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................