ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔ แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เสนอขอเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศแบบไร้สาย ส่งผลให้การรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นเรื่องง่าย

การคมนาคมขนส่งต่างๆสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรแบบไร้พรมแดน ส่งผลให้มีโอกาสที่โรคชนิดใหม่หรือโรคติดต่อต่างๆ สามารถแพร่ระบาดไปยังส่วนต่างๆของโลกได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งหลักสูตรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบสาธารณสุข

หลักสูตรฯจึงขอเสนอแบบเสนอขอเปิดหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ  

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒   

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................