ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๓  การขอปิดหลักสูตร

   

สรุปเรื่อง  

ด้วยคณะครุศาสตร์ ขอเสนอปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรแต่ไม่สามารถปรับปรุงได้ตามระยะเวลา

ที่กำหนด คณะครุศาสตร์จึงขอเสนอแบบเสนอขอปิดหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ 

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

                ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

      ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................