ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่  ๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

สรุปเรื่อง

               ด้วยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษาเต็มเวลาจันทร์ – ศุกร์ และนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์

ที่เรียนครบตามหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้วจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณา ดังนี้

      - ระดับปริญญาตรี  จำนวน ๒๗๓ ราย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๒๙

ราย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๑๒

ราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

จำนวน

๑๕๒

ราย

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๑๗

ราย

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

จำนวน

๔๓

ราย

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

               - ระดับบัณฑิตศึกษา

- ระดับปริญญาโท แผน ก จำนวน ๔ ราย  แผน ข จำนวน ๗ ราย

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

(การบริหารการศึกษา)

แผน ก

จำนวน

ราย

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

(หลักสูตรและการสอน)

แผน ก

จำนวน

ราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(บริหารธุรกิจ)

แผน ข

จำนวน

ราย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

(รัฐประศาสนศาสตร์)

แผน ข

จำนวน

ราย

- ระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ จำนวน ๒ ราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

(บริหารธุรกิจ)

แบบ ๒.๑

จำนวน

ราย

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติผลตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

      ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๗

      ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๗

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................