ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ยกเลิกการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ และได้รับความเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้คณะได้จัดทำ(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น ซึ่งผ่านการตรวจรูปแบบจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

ได้พิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

               ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

               ๓. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒  บทเฉพาะกาล มาตรา  ๗๙  และมาตรา ๘๐

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................