ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔  (ร่าง) แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

สรุปเรื่อง  

            ด้วยศูนย์ภาษาได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย      

ซึ่งคณะกรรมการวิชาการได้พิจารณาและเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงขอเสนอ (ร่าง) แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา       

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒              

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................