ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์จะขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ สำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี นั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม

๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ ฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ 

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

               ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐                  

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................