ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๘ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เนื่องจากผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สรุปเรื่อง

ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาทุกระดับการศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ ฯ ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา

รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                ๑. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว๐๒๒๔.๑/ว๔๘๐ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

               ๒. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๓)   

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................