ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๖ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

เพื่อให้การจ่ายคาตอบแทนการนิเทศนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดี มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา

รายละเอียดดังแนบ 

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

              

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................