ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๕ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

(ฉบับที่....) พ.ศ. ............. (สาขาวิชารัฐศาสตร์)

สรุปเรื่อง

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เนื่องจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นสาขาวิชาใหม่ที่ยังไม่มีการกำหนดอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา

และสีประจำสาขาวิชา มหาวิทยาลัยจึงจัดทำ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา ในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

(ฉบับที่....)  พ.ศ. ............. (สาขาวิชารัฐศาสตร์) ขึ้นเพื่อเสนอขอตราพระราชกฤษฎีกาในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ในการนี้

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอเสนอ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

(ฉบับที่....) พ.ศ. ............. (สาขาวิชารัฐศาสตร์) ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

               ๑. พระราชกฤษฏีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๘

               ๒. (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ฉบับที่....) พ.ศ. .............

(สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์) อยู่ระหว่างเสนอ อว.

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................