ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔ แนวปฏิบัติในการพิจารณาให้รางวัลเหรียญทอง

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะกรรมการวิชาการได้พิจารณาแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้รางวัลเหรียญทอง ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอเสนอแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้รางวัลเหรียญทองต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

              

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................