ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๒ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

สรุปเรื่อง  

                 ๕.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

 ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

                 ๕.๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

                           ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

                           ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๓) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ขอให้พิจารณายกเลิกการฝึกงานทุกรูปแบบ หรือปรับเปลี่ยนกำหนด

ระยะเวลาและกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจึงขอปรับรายวิชากลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นการเรียนในรายวิชาอื่นแทน เพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นนอกเหนือจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบถ้วนตามกำหนด         

สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๔ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

                           ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๓) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ขอให้พิจารณายกเลิกการฝึกงานทุกรูปแบบ หรือปรับเปลี่ยนกำหนด

ระยะเวลาและกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน สาขาวิชาจิตวิทยาจึงขอเพิ่มเติมรายวิชาโครงงานพิเศษทางจิตวิทยาขั้นสูง ในกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแทนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา

รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๖ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

                           ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

                 ๕.๒.๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๓) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ขอให้พิจารณายกเลิกการฝึกงานทุกรูปแบบ หรือปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลา

และกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน หลักสูตรจึงเพิ่มเติมรายวิชาโครงงานพิเศษเพื่อการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

                 ๕.๒.๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

                        ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เพื่อให้นักศึกษาสามารถขออนุมัติอนุปริญญาได้ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี และจำเป็นต้องยุติการศึกษาสามารถยื่นขอ

สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อที่ ๖๒.๒ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

                 ๕.๒.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗

                          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) ซึ่งเป็นการปรับปรุงโดยปรับ ดังนี้

                          ๑. การให้อนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษา ในหมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป หัวข้อที่ ๕.๖ ให้สอดคล้องกับหมวดที่ ๓                         

                          ๒. ปรับระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

                          ๓. ปรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

                          ๔. ปรับคำอธิบายรายวิชา จำนวน ๒ รายวิชา คือ ๑) รายวิชา SOS407 สหกิจศึกษาสาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย ๖(๖๔๐)  ๒) รายวิชา SOS409 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๕(๔๕๐)

                          ๕. ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเป็นแบบ A-Activity-based Learning, B-Blended Learning, C-Cooperative Learning, D-Design Thinking

                         จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ                     

                 ๕.๒.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

                         ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับ ดังนี้

                          ๑. การให้อนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษา ในหมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป หัวข้อที่ ๕.๖ ให้สอดคล้องกับหมวดที่ ๓                         

                          ๒. ปรับระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

                          ๓. เปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

                          ๔. ปรับคำอธิบายรายวิชา SOS407 สหกิจศึกษาสาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย ๖(๖๔๐)

                          ๕. ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเป็นแบบ A-Activity-based Learning, B-Blended Learning, C-Cooperative Learning, D-Design Thinking

จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

                 ๕.๒.๑๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

                         ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

                 ๕.๒.๑๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

                         ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

                 ๕.๒.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

                         ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชา เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะการในปัจจุบัน จึงเสนอสภาวิชาการ

เพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๑๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

      ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชา เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะการในปัจจุบัน พร้อมทั้งปรับแผนการรับ

นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๒.๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชารายวิชา เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะการในปัจจุบันจึงเสนอ

สภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

                 ๕.๒.๑๖ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

                         ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

                 ๕.๒.๑๗ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

                         ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชารายวิชา เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะการในปัจจุบันจึงเสนอสภาวิชาการ

เพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

                 ๕.๒.๑๘ หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

                         ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

    ๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

    ๔. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

    ๕. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................