ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๑๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

(COVID-19)

สรุปเรื่อง

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ ฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                ๑. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว๐๒๒๔.๑/ว๔๘๐ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

                ๒. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๓)             

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................