ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๑๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ ฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

              

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................