ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๑๐ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรฐานอาจารย์นิเทศและค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การเตรียมฝึกปฏิบัติการโรงงาน หรือการเตรียมฝึกปรสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นสำหรับนักศึกษาเต็มเวลา

เสาร์-อาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรฐานอาจารย์

นิเทศและค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมฝึกปฏิบัติการโรงงาน หรือการเตรียมฝึกปรสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ หรือการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นสำหรับนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนจึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ ฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

              

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................