ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔  การขอปิดหลักสูตร

   

สรุปเรื่อง  

                 ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ขอเสนอปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตร

แต่ไม่สามารถปรับปรุงได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีจำนวนนักศึกษาคงเหลือ ๔๑ รายและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีจำนวนนักศึกษาคงเหลือ ๑๗ ราย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจึงขอเสนอแบบเสนอขอปิดหลักสูตร

ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ    

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

                ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................