ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๓  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

   

สรุปเรื่อง  

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความประสงค์ขอปรังปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งหลักสูตรได้ดำเนินการมาครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร (๕ ปี) คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร ดังนี้

               ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต            สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล         

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

                ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................