ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่  ๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

สรุปเรื่อง

               ด้วยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษาเต็มเวลาจันทร์ – ศุกร์ และนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์

ที่เรียนครบตามหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้วจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณา ดังนี้

      - ระดับปริญญาตรี  จำนวน ๒๕ ราย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๑๐

ราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

               - ระดับบัณฑิตศึกษา

- ระดับปริญญาโท แผน ก จำนวน ๓ ราย  แผน ข จำนวน ๓ ราย

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

(การบริหารการศึกษา)

แผน ก

จำนวน

ราย

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

(หลักสูตรและการสอน)

แผน ก

จำนวน

ราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(บริหารธุรกิจ)

แผน ข

จำนวน

ราย

- ระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ จำนวน ๓ ราย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(รัฐประศาสนศาสตร์)

แบบ ๒.๑

จำนวน

ราย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(หลักสูตรและการสอน)

แบบ ๒.๑

จำนวน

ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติผลตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

      ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๗

      ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๗

ประเด็นที่เสนอ    

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................