ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔ ขอแจ้งการปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์

สรุปเรื่อง

ตามที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ได้รับการเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยให้หลักสูตรดูแลนักศึกษาคงค้างอยู่

จนสำเร็จการศึกษา ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาคงค้างอยู่ทั้งหมดของหลักสูตรได้รับการอนุมัติสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว และหลักสูตรได้แจ้งการปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์เสนอต่อ

คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอแจ้งการปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง                 

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................