ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๓ การขอปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สรุปเรื่อง

๕.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘

 ตามมติคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปิดหลักสูตรและปรับลดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างจำนวน ๑๐ คน เพื่อให้การบริหารงานหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ “หลักสูตรจะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่มีนักศึกษาอยู่” ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘

จึงขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม ๕ คน เหลือ ๑ คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอเสนอการขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘

ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เดิม

ใหม่

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  หันวิสัย

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์

๓. อาจารย์ ดร.นพรัตน์  ไวโรจนะ

๔. อาจารย์ ดร.สุภาวิณี  ขันคำ

๕. อาจารย์จุฑารัตน์  โพธิ์หลวง

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  หันวิสัย

 

 

 

 

 

 

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒            

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................