ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

               กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

                 จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................