ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔ (ร่าง) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง  

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอขอพัฒนาหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการและได้รับความเห็นชอบให้พัฒนาหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้คณะได้จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านการตรวจรูปแบบจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรได้พิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงเห็นสมควร

นำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังไม่มี (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ฉบับที่.....) พ.ศ. .......... รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................