ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

                จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................