ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับ

การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง  

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศฯ

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................