ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๕ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓   

สรุปเรื่อง  

ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการและได้รับความเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้คณะได้จัดทำ

(ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผ่านการตรวจรูปแบบจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรได้พิจารณา

กลั่นกรอง (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จึงเห็นสมควรนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................