ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๓ (ร่าง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เสนอ (ร่าง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

ซึ่งมีมติ ไม่เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ และนำกลับมาเสนอที่ประชุมใหม่ในคราวถัดไป บัดนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ปรับแก้ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และผ่านการตรวจรูปแบบจากสำนักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ประกอบกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรได้พิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเห็นสมควรนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

                ๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระกับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ (มคอ.๑)              

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................