ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๒ การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. ๐๘)

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย จำนวน ๔ หลักสูตร เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ จึงขอเสนอ

รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. ๐๘) จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต               สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต               สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

               จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    ๑.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

                ๒.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

                ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….