ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๓ แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

สรุปเรื่อง

๕.๓.๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เนื่องด้วยได้มีการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มคอ.๑)

โดยการจัดทำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่นๆ ตาม (มคอ.๑) จึงให้หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ที่อยู่ใน   

วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เนื่องจากหลักสูตรคหกรรมศาสตร์มุ่งจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ให้เกิดทักษะการปฏิบัติทางด้านการประกอบอาหาร

และบริการ ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตเชิงผลิตภาพ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ

ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

               ๓. กระทรวงศึกษาธิการมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................