ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษานอกระบบ และการยกเว้นการเรียนรายวิชาโดยการเทียบโอนประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

เพื่อให้การเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นรายวิชาโดยการเทียบโอนประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สอดคล้องกับสาระสำคัญในการจัดการศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นให้ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนและผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์ของบุคคลมาสะสมในธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ
เพื่อให้การ
การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษานอกระบบ และการยกเว้นการเรียนรายวิชาโดยการเทียบโอนประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ ฯ ดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ
  

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

             ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

          ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

          ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  

ประเด็นที่เสนอ

๑.  เพื่อพิจารณา

๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................