ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

สรุปเรื่อง

๕.๔.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

 ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ก่อนครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๕ แต่เนื่องจากจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓
มีจำนวนลดลงและไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ส่งผลทำให้หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร มีจำนวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลักสูตรจึงต้องมีการปรับปรุง เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๔.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เนื่องด้วยหลักสูตรได้ดำเนินการครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้หลักสูตรปรับปรุงทุก ๆ ๕ ปี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จึงขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอ
แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๔.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องด้วยหลักสูตรได้ดำเนินการครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้หลักสูตรปรับปรุงทุก ๆ ๕ ปี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอเสนอแบบเสนอ
ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

                ๕.๔.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เนื่องด้วยหลักสูตรได้ดำเนินการครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้หลักสูตรปรับปรุงทุก ๆ ๕ ปี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอเสนอ
แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุง
หลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๔.๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องด้วยหลักสูตรได้ดำเนินการครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้หลักสูตรปรับปรุงทุก ๆ ๕ ปี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอเสนอแบบเสนอ
ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อ
สภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๔.๖ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม เนื่องด้วยหลักสูตรได้ดำเนินการครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้หลักสูตรปรับปรุงทุก ๆ ๕ ปี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอเสนอ
แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุง
หลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณารายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................