ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

               วาระที่ ๖.๑ (ร่าง) ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง

เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บังเกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอเสนอ (ร่าง) ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะกรรมการทราบ

ประเด็นที่เสนอ

               ๑. เพื่อทราบ

มติที่ประชุม

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................