ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

   

สรุปเรื่อง  

ด้วยคณะครุศาสตร์ได้เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักสูตรจากสภาวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้คณะได้จัดทำ

(ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผ่านการตรวจรูปแบบจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................